CN / EN / FR

“茶歌”系列茶杯

CNY 3,600

“同心”系列茶具 (大)

CNY 29,800

“同心”系列茶具 (小)

CNY 15,800

“大天地”系列茶宝阁

CNY 78,000

“欢喜”系列酒器

CNY 4,800

“万象”系列象棋

CNY 68,000

“龙韵”系列茶具

“龙韵”系列茶具

“欢喜”系列酒器

“欢喜”系列酒器

“茶歌”系列茶具

“望月”系列大理石花器

“桥”系列竹丝扣瓷茶具

“桥”系列竹丝扣瓷茶具

“桥”系列竹丝扣瓷茶具

“桥”系列竹丝扣瓷茶具

“欢喜”系列花瓶

“曦光”系列锡制餐盘

“曦光”系列锡制餐盘

“曦光”系列锡器茶叶罐

“曦光”系列锡器茶叶罐

“曦光”系列锡制餐盘 (S)

“曦光”系列锡制餐盘 (M)

“曦光”系列锡制餐盘 (L)

“欢喜”系列花瓶

“欢喜”系列花瓶

“欢喜”系列花瓶

“福器”系列蛋壳漆砚石香插

“福器”系列蛋壳漆砚石香插

“明月”系列旅行茶盒